user_mobilelogo

Inloggen

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Betaalmogelijkheden

Project5

Artikel 1. Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor iedere schriftelijke en mondelinge overeenkomst ontstaan tussen "de klant" en Wheelcentre. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wheelcentre, op alle overeenkomsten die Wheelcentre sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Wheelcentre wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van "de klant" uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door het aanbod (Wheelcentre) en aanvaarding ("de klant") van een product en of dienst. De overeenkomst tussen Wheelcentre en "de klant" ontstaat wanneer "de klant" het electronische bestelproces op de website volledig heeft doorlopen en heeft afgerond. Daarnaast ook bij het afnemen van een dienst of product in een vestiging van Wheelcentre. Als "de klant" op de website van Wheelcentre een bestelling doet, of deze in een verstiging van Wheelcentre doet, mag Wheelcentre uitgaan van de juistheid hiervan en zal Wheelcentre zo spoedig mogelijk overgaan tot levering.

Artikel 3. Ontbinding van de overeenkomst
Tot het moment dat u uw verzendbevestiging ontvangt heeft u de mogelijkheid uw overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Wel wijzen wij u erop dat de kosten van de creditcard transactie niet aan u terugbetaald zullen worden. Wel krijgt u de verzendkosten terugbetaald wanneer u de overeenkomst ontbindt alvorens u een verzendbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4. Levertijd
De door Wheelcentre opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Wheelcentre er altijd vanuit is gegaan dat hij de bestelling kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het ontvangen van de bestelling bekend waren. De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de overeenkomst is voldaan. Indien de condities als bedoeld in het eerste lid andersblijken kan Wheelcentre de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de lervering van product en of dienst onder de gewijzigde condities uit te voeren. Indien er sprake is van meerwerk kan Wheelcentre de levertijd indien overeenkomstig verlengen. Indien Wheelcentre gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 5. Bedenktijd
De wetgever zegt dat iedere consument die op afstand koopt recht heeft op een bedenktijd. Dit geldt dus ook voor Wheelcentre.nl. U kunt uw bestelling (mits ongebruikt, onbeschadigd en ongemonteerd) binnen 7 werkdagen zonder opgave van redenen aan ons retourneren. Wanneer uw producten door ons zijn ontvangen zullen deze worden gecontroleerd. Wanneer deze controle positief is zullen wij u een creditnota sturen voor het orderbedrag. Dit bedrag zal dan op uw rekeningnummer worden terug gestort.

Wheelcentre vergoed binnen de bedenktijd ook de verzendkosten echter kan dit bedrag niet hoger zijn dan Wheelcentre voor de verzending heeft betaald.

Artikel 6. Prijs
Wheelcentre is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijs verhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de bestelling. In de prijs genoemd op de website zijn niet standard begrepen verzend en transactiekosten (creditcard) en eventuele montage kosten.

Artikel 7. Adviezen
"de klant" kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Wheelcentre welke geen betrekking hebben op de verstrekte dienst en of afgenomen producten. Door Wheelcentre verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door "de klant" verstrekte informatie. Wheelcentre gaat uit van dejuistheid van deze informatie.

Artikel 8. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Wheelcentre om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, zolang de voorraad strekt. Wheelcentre kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de "de klant", naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Wheelcentre hanteert op haar website internet prijzen, hetgeen inhoud dat in bepaalde gevallen de prijzen kunnen afwijken van de in de vestigingen gehanteerde prijzen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen geldt voor bestellingen van consumenten directe betaling en of betaling op basis van rembours. Enkel voor bedrijven is het in bepaalde gevallen mogelijk een betalingstermijn van 14 dagen te hanteren. Een aanvraag voor een zakelijk account kan door Wheelcentre zonder opgaaf van redenen worden afgekeurd.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is "de klant" verplicht op verzoek van Wheelcentre een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien "de klant" hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Wheelcentre heeft danhet recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op "de klant" te verhalen.

Creditcard betalingen door "de klant" aan Wheelcentre zullen worden belast met 3,8% transactiekosten over het totaalbedrag. De kosten komen toe aan de financiële instelling die deze transacties verwerkt. Op deze manier houdt Wheelcentre de prijzen laag door deze kosten niet standaard in de prijs op te nemen.

Het recht van "de klant" om zijn vorderingen op Wheelcentre te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Wheelcentre in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:een betalingstermijn is overschreden;

de "de klant" failliet is, of in surseance is;
de "de klant" als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
de "de klant" als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is "de klant" direct rente aan Wheelcentre verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

Wanneer betaling langer dan 60 dagen uitblijft heeft Wheelcentre het recht om de door haar geleverde diensten ongedaan te maken en geleverde producten terug te vorderen totdat betaling heeft plaats gevonden.

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeftplaatsgevonden is "de klant" aan Wheelcentre alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Wheelcentre heeft het recht de overeengekomen levering en of diensten op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11. Wijzigingen in de opdracht
Indien de omvang van de aan Wheelcentre verstrekte opdracht voor het leveren van diensten na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Wheelcentre gerechtigd eventueel meerwerk bij "de klant" in rekening te brengen.

Van meerwerk is ook sprake indien de door "de klant" verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Meerwerk wordt berekend op basis van prijs bepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht.

Artikel 12. Retourneren
Op de levering van producten geldt een retrour recht van 7 werkdagen inclusief originele factuur. Daarnaast dienen de geleverde producten ongebruikt en ongemonteerd te zijn. Bestellingen worden als opgeleverd beschouwd indien: "de klant" datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, en of heeft goedgekeurd.

Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien "de klant" zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen veertien dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk en of het geleverde product niet in de weg staan.

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst door Wheelcentre
Indien "de klant" niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Wheelcentre gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelenstelling van "de klant" of stillegging of liquidatie van diensbedrijf, is Wheelcentre gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. "De klant" is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Wanneer betaling uitblijft kan Wheelcentre beslag leggen op indien van toepassing de geleverde producten.

Een en ander laat onverlet de overige aan Wheelcentre toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Wheelcentre is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan "de klant".

Indien de "de klant" ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Wheelcentre verhindert, heeft Wheelcentre het recht de overeenkomst te ontbinden.

Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Wheelcentre opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Wheelcentre bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Wheelcentre bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Wheelcentre zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 14. Reclames, klachten
Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedigmogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel-bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijskonden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Wheelcentre op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 15. Garantie
Garanties ten aanzien van het product of de verantwoordelijkheid voor levering zijn gelijk aan de door de leverende fabriek gestelde voorwaarden. Wheelcentre garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Gebruikte banden worden onder dezelfde condities geleverd als in artikel 13.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, zal Wheelcentre.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Wheelcentre vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt "de klant" zich reeds nu de vervangen zaak aan Wheelcentre te retourneren en het eigendom daarover aan Wheelcentre te verschaffen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wheelcentre, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Wheelcentre in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. Het mag als feit van algemene bekendheid "common knowledge" worden beschouwd, dat met de huidige technieken, het bijna onmogelijk is om foutloze software en hardware te ontwikkelen en te laten draaien of om fouten die door het medium "internet" ontstaan, volledig uit te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor bij de klant of derden is ontstaan.

"De klant" heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Wheelcentre heeft voldaan. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Wheelcentre is slechts aansprakelijk voor schade geleden door "de klant", die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Wheeclentre toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Wheelcentre verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Wheelcentre nimmer aansprakelijk.

De door Wheelcentre te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door "de klant" te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door "de klant" geleden schade.

Indien de assuradeur van Wheelcentre om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Wheelcentre te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneem som.

Ten aanzien van door Wheelcentre geleverde gebruikte velgen en banden treft Wheelcente geen enkele aansprakelijkheid.

Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt Wheelcentre geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in devestigingsplaats van Webdexter is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Nederlands recht is van toepassing.